Zavolejte nám

O nás

ZEPO Bohuslavice, a.s.

Zeměděl­sko-potrav­inářská a.s. hospo­daří v pod­hůří Orlick­ých hor na rozhraní pro­dukční oblasti LFA na výměře 1 840 ha zeměděl­ské půdy. V katas­tru obcí Bohuslav­ice a Slavětín se jed­ná o převážně extrém­ně těžké jílovité půdy se zvýšený­mi nák­la­dy na ener­get­ické zdroje. 

Ros­tlin­ná výro­ba je zaměře­na přede­vším na pěs­tování krm­ných plodin pro rozsáhlou živočiš­nou výrobu. Z tržních plodin je zas­toupe­na pšenice, ječ­men, řep­ka a cukrovka.

V živočišné výrobě byla v roce  2019  dokonče­na výs­tav­ba nové mléčné farmy. Kapaci­ta farmy je 600 ks dojnic převážně holštýn­ského plemene.

Od roku 2009 byla rozšíře­na ros­tlin­ná i živočišná výro­ba o středisko Borová v Orlick­ých horách, kde se provádí odchov jalovic a výkrm vepřů, který je zák­la­dem pro vlast­ní mas­nou a potrav­inářsk­ou výrobu.

Zeměděl­sk­ou výrobu doplňu­je provoz katro­vé pily. Pila nabízí prodej řezi­va, pořez vlast­ní kulatiny a další služby. 

Společnost zaměst­nává 55 pracovníků.

V roce 2015 se majorit­ním majitelem firmy sta­la společnost VP AGRO, s.r.o. Tato společnost již řadu let platí za sil­ného a sta­bil­ního part­nera na zeměděl­ském trhu.

V roce 2023 doš­lo k rozdělení společnos­ti VP AGRO, s.r.o. odštěpením a novým majorit­ním majitelem firmy se sta­la společnost CH AGRO, spol. s r.o.


Kontakt

Zepo Bohuslavice a.s.
Adresa:
Bohuslavice 67, 549 06 Bohuslavice nad Metují
Objednávky výrobků potravinářské výroby
zepo.vyrobna@seznam.cz
Telefon (potravinářská výroba)
+420 491 475 133
IČ:
25295560
Společnost je zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová složka B 1859, dne 30. října 1998.

Napište nám

© 2024 ZEPO Bohuslavice, a.s. | Vyrobilo studio
Zásady ochrany osobních údajů
homeenvelopeusertagphone-handsetcross-circle